Ακούστε Ζωντανά
 
 


 
Επικαιρότητα - Πιερία



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΑΜΠΕΛ,ΚΕΡΑΣΙΑ, ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Δημοσίευση: 12/06/2011, 09:24:50

ΕΛΙΑ ( Ισχύει για τους Νομούς Θεσ/νί κης-Χαλ κιδικής)
ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ
α. Η ελιά (ποικιλία Χαλκιδικής) μπαίνει στο βλαστικό στάδιο Ι (μέγεθος καρπού περίπου 3 χιλιοστά) που είναι
ευαίσθητο για προσβολές από πυρηνοτρήτη.
β. Η πτήση του εντόμου άρχισε σ’ όλες τις περιοχές.
γ. Οι καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία ευνοούν τη δραστηριότητα του εντόμου).
δ. Οι πρώτες εκκολάψεις αναμένονται στις 18 - 20 Ιουνίου.
ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ : Να γίνει ψεκασμός σε ελαιοκτήματα ή περιοχές με αυξημένη συνήθως σχετική υγρασία και στα
οποία για συνεχή χρόνια παρατηρούνται ζημιές από το έντομο.
Ημερομηνίες ψεκασμού :
α) στις πρώιμες παραθαλάσιες περιοχές (Κασσάνδρα, Σιθωνία):
* Μέχρι 18 Ιουνίου με ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ ή
* 18 - 20 Ιουνίου με κλασσικά (ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ - ΜΕΘΥΛ, ΝΤΙΜΕΘΟΕΪΤ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΠΥΡΕΘΡΙΝΕΣ)
στις δόσεις που συνιστούν οι παρασκευαστές τους), εφόσον το 50% των καρπών έχει μέγεθος περίπου 3-5
χιλιοστά (μέγεθος κόκκου σίτου, Στάδιο I), διότι ο πυρηνοτρήτης δεν ωοτοκεί σε ελιές μικρότερες από 3 χιλιοστά.
β) στις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές:
* Μέχρι 20 Ιουνίου με ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ ή
* 21 - 22 Ιουνίου με κλασσικά (ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ - ΜΕΘΥΛ, ΝΤΙΜΕΘΟΕΪΤ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΠΥΡΕΘΡΙΝΕΣ) στις
δόσεις που συνιστούν οι παρασκευαστές τους), και εφόσον το 50% των καρπών θα έχει μέγεθος περίπου 5-8
χιλιοστά (στάδιο Ι1).
Σημ.: Ο ψεκασμός να επαναληφθεί σε 12 - 18 ημέρες, ανάλογα με το αγροχημικό που έχει χρησιμοποιηθεί.
Τ Α Α Γ Ρ Ο Χ Η Μ Ι Κ Α Ν Α Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Ο Υ Ν Τ Α Ι
Π Α Ν Τ Ο Τ Ε Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε Τ Η Ν Ε Τ Ι Κ Ε Τ Τ Α .

ΑΜΠΕΛ Ι ( Ισχ ύει για του ς Νομ ού ς Θ εσ/ νίκ ης- Χαλκ ιδι κ ής )
1. ΕΥΔΕΜΙΔΑ :
α. Ξεκίνησε η δεύτερη πτήση του εντόμου.
β. Οι καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία - σχετική υγρασία) ευνοούν τη δραστηριότητά του.
γ. Οι διάφορες ποικιλίες βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο J (καρπόδεση) που είναι ευαίσθητο για προσβολές.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ : Να γίνει ψεκασμός :
α. Μέχρι 16 Ιουνίου με ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ, ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ ή
β. Μέχρι 20 Ιουνίου με ρυθμιστές (ΦΛΟΥΦΕΝΟΞΟΥΡΟΝ, ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΛΟΥΦΕΝΟΥΡΟΝ,
ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ) ή
γ. 20 - 22 Ιουνίου με κλασσικά εντομοκτόνα όπως : ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ, ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ,
ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ -ΜΕΘΥΛ, Βάκιλλος Θουριγκίας (Διάφορα σκευάσματα με την προσθήκη 3 ‰ ζάχαρης) κ.α.
· Συνιστάται επανάληψη του ψεκασμού μετά 12 -18 μέρες, ανάλογα με το σκεύασμα.
· Ο ψεκασμός αυτός να κατευθύνεται στα σταφύλια και το ψεκαστικό υγρό να τα καλύπτει καλά.
· Η πίεση του ψεκαστήρα να είναι μέτρια (να μην σχηματίζεται νέφος).
ΣΗΜ.1: Με την επέμβαση κατά της Ευδεμίδας με ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ και ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ –ΜΕΘΥΛ
καταπολεμείται ταυτόχρονα και ο Ψευδόκοκκος στα κτήματα που έχουν προσβολές.
ΣΗΜ.2: Για την εκτίμηση αναγκαιότητας ψεκασμού σύμφωνα με τα Ορια Ανεκτής Πυκνότητας (Ο.Α.Π.) μπορείτε
να ενημερωθείτε από το Δελτίο μας στο www.minagric.gr.
2. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ : Σημειώθηκαν σποραδικές προσβολές. Συνιστάται η προστασία των σταφυλιών στο
στάδιο J (καρπόδεση) μόνο σε αμπέλια που παρατηρήθηκαν κηλίδες ή επάνθιση περονοσπόρου στα φύλλα και
εφόσον επικρατεί βροχερός καιρός.
Κατάλληλα αγροχημικά:
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ
ΧΑΛΚΟΥΧΑ ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ ΦΕΝΑΜΙΝΤΟΝ+ΦΟΖΕΤΥΛ ΑΛ
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ ΦΟΖΕΤΥΛ ΑΛ
ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΧΑΛΚΟΣ ΦΟΖΕΤΥΛ ΑΛ+ΦΟΛΠΕΤ
ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΒΙΝ ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ ΦΟΖΕΤΥΛ ΑΛ+ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ
και άλλα ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ ΦΟΖΕΤΥΛ ΑΛ+ΧΑΛΚΟΣ
ΙΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠ+ΧΑΛΚΟΣ ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ+ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ
ΦΛΟΥΟΠΙΚΟΛΙΝΤ+ΦΟΖΕΤΥΛ ΑΛ ΦΟΛΠΕΤ
και άλλα ΦΟΛΠΕΤ+ΧΑΛΚΟΣ
Σελίδα 2 από 2
3.ΩΙΔΙΟ: Συνιστάται η προστασία των σταφυλιών στο στάδιο J (καρπόδεση).
Κατάλληλα αγροχημικά: ΘΕΙΑΦΙ, Σκεύασμα AQ10 (ειδικά για βιολογικές καλλιέργειες), ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ,
ΝΤΙΝΟΚΑΠ+ΜΥΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΛ, ΚΡΕΣΟΞΥΜ-ΜΕΘΥΛ , ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ+ΚΡΕΣΟΞΥΜ ΜΕΘΥΛ,
ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ, ΜΕΠΤΙΛ-ΝΤΙΝΟΚΑΠ, και άλλα.


ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
α. ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ. (Προσβάλλει και την ακτινιδιά)
Αναμένεται η εμφάνιση των νεαρών προνυμφών της β΄ γενεάς. Μόνο σε κτήματα που απέτυχαν ή δεν έγιναν
εφαρμογές κατά τους μήνες Απρίλιο - Μάιο και παρουσιάζουν προσβολές συνιστάται καταπολέμηση.
Α. Σε σοβαρές προσβολές να γίνει ψεκασμός: α. 21 - 23 Ιουνίου στα πεδινά
β. 28 - 30 Ιουνίου στα όψιμα - ορεινά
και επανάληψη μετά από 12 – 14 ημέρες.
Β. Σε ελαφρές προσβολές να γίνει μόνο μία εφαρμογή: α. 28-30 Ιουνίου στα πεδινά
β. 5-7 Ιουλίου στα όψιμα - ορεινά
Γ. Κατάλληλα αγροχημικά: ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ-ΜΕΘΥΛ, ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ,
ΘΕΡΙΝΑ ΛΑΔΙΑ.
β. ΑΝΑΡΣΙΑ – ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ.
Οι πτήσεις των εντόμων συνεχίζονται. Συνιστάται η προστασία των καρπών, ειδικά όταν αρχίζει η ωρίμανση
(αλλαγή χρώματος). Κατάλληλα αγροχημικά: ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ, ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ,
ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ-ΜΕΘΥΛ, ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ, ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ (μόνο για Ανάρσια) κ.α.
ΠΡΟΣΟΧΗ στο διάστημα εφαρμογής των αγροχημικών πριν από τη συγκομιδή.


ΚΕΡΑΣΙΑ
ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ (Gnomonia erythrostoma) - ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΟ (Cylindrosporium padi).
Σε κτήματα που εμφανίζονται προσβολές (κηλίδωση των φύλλων) να εφαρμοσθεί μετά τη συγκομιδή ψεκασμός με
ΝΤΟΝΤΙΝ.
ΣΗΜ.1.: Τα προσβεβλημένα φύλλα από ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ παραμένουν στο δένδρο και μετά τη φυλλόπτωση του
φθινοπώρου, ενώ αντίθετα τα προσβεβλημένα φύλλα από ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΟ πέφτουν πρόωρα.
ΣΗΜ.2.: Περισσότερες πληροφορίες για τα συμπτώματα μπορείτε να βρείτε στο Δελτίο Νο7/29-3-11.


ΜΗΛΟΕΙΔΗ
ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙ
Οι συνεχείς βροχοπτώσεις και οι μέσες θερμοκρασίες 18 - 24 oC που παρατηρούνται, καθώς και ο άστατος καιρός
γενικά, ευνοούν την ανάπτυξη επαναμολύνσεων της ασθένειας.
Συνιστάται η προστασία των καρπιδίων και των φύλλων με διασυστηματικά μυκητοκτόνα (θεραπευτικά) ή με
μείγματα τους με επαφής .
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέττας και με
απόλυτη συμμόρφωση στην τελευταία ημερομηνία ψεκασμού πριν τη συγκομιδή.



 
  Αναγνώσεις: 1018

Δείτε περισσότερες ειδήσεις από αυτή την κατηγορία.
 
     


Webcam chat at Ustream


Ενημέρωση ΣΚΑΪ
Κόσμος
Ελλάδα
Πολιτική
Οικονομία
Αθλητικά
Υγεία
Πολιτισμός
Αυτοκίνηση
Περιβάλλον
Δελτία Τύπου
Πιερία
 


Καιρός
, ,
Θερμ: , Υγρασία %
Άνεμος:

Περισσότερα
 
skai926 advertisement

skai926 advertisement

skai926 advertisement

skai926 advertisement

skai926 advertisement


Copyright ©2018 ΣΚΑΪ 92.6. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος
Αρχική Σελίδα -  Αρχείο Ειδήσεων -  Live Radio -  Παραγωγοί -  Πρόγραμμα -  Επικοινωνία -  Δίκτυο ΣΚΑΪ